Gå direkt till innehåll
Förtydligande om vårt ställningstagande avseende eBVD

Pressmeddelande -

Förtydligande om vårt ställningstagande avseende eBVD

Byggvarubedömningen och SundaHus förespråkar en gemensam branschstandard för byggvarudeklarationer!

Vi gick in i samarbetet kring eBVD med ambitionen att påverka utvecklingen i en riktning som fyller fastighetsägarnas behov om ett hållbart byggande. Med denna skrivning vill vi förtydliga vår ståndpunkt kring hur vi ser på nuvarande förslag till eBVD 2.0.

Vi ser följande utmaningar med det föreslagna upplägget:

  • Kravet på API-licens med eBVD-databasen är kontraproduktivt, då det hindrar ett fritt digitalt informationsflöde genom hela byggprocessen.
  • Den föreslagna redovisningen av produktinnehåll kommer att skapa en informationslucka och osäkerhet kring hur omfattande den luckan faktiskt är. Vi vill att eBVD-formatet ska leda till komplett information av ämnesinnehåll och därmed vara användbart för bedömningssystemen och för våra kunder och medlemmar även i framtiden.
  • Betydelsefulla aktörer (både på leverantörsidan och fastighetsägarna) har hoppat av eller slutat vara aktiva i arbetsgruppen under resans gång, vilket resulterat i en skev representation av olika intressen. För att nå ett uthålligt branschöverenskommet format bör fastighetsägare ha större möjligheter att påverka såväl innehåll som formatet.
  • Vi kommer att även fortsättningsvis ta emot olika former av byggvarudeklarationer såsom Byggvarubedömningens mall, SundaHus-deklarationer, BVD3, men även eBVD:er. Det är informationen som är väsentlig och inte dokumentformatet. Med nuvarande förslag på redovisningskrav, enligt vår mening otillräckliga, finns det risk att vi kommer att behöva begära in kompletteringar för att uppnå den kvalitet våra kunder och medlemmar eftersträvar i våra bedömningar.

Åtgärder vi föreslår:

  • Det framtagna dataformatet bör helt frikopplas från eBVD-databasen och göras fritt tillgängligt för vem som helst att implementera stöd för. Det ska vara tillåtet att två aktörer använder eBVD-formatet för att kommunicera direkt mellan sina system utan att behöva passera eBVD-databasen eller teckna ett API-avtal med den.
  • eBVD som gemensam branschstandard bör ägas av en neutral aktör som ansvarar för att förvalta formatet.
  • En fast redovisningsgräns av produktinnehållet eller att andel som deklarerats anges i % av totala innehållet och alltid deklareras efter bästa förmåga.
  • eBVD som branschstandard ska inte användas som ett påtryckningsmedel för att påverka exempelvis certifieringssystemen.

Vi är gärna med i ett fortsatt samarbete där resultatet speglar branschens behov.


Kontaktpersoner

Frågor om innehåll i eBVD:
Jane Wigren, chef bedömningsavdelningen, SundaHus (deltagare i arbetsgruppen för eBVD), jane@sundahus.se, telefon 013-36 30 77

Anna Vikström, chef miljöbedömningar, Byggvarubedömningen (deltagare i arbetsgruppen för eBVD): anna.vikstrom@byggvarubedomningen.se, telefon 070-577 16 70

Övriga frågor:

Jan Boström, Teknikutvecklingschef, SundaHus: jan@sundahus.se, telefon 013-36 30 73

Ämnen


SundaHus erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval.

Kontakter